การใช้ไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน
11 พฤษภาคม 2564
8
0
0
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
21 กรกฎาคม 2565
6
ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 12 ก.ค. 2565 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Hover Icon
13 กันยายน 2565
5
การประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Hover Icon
5 สิงหาคม 2565
3
อบรมถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจด้านพลังงานแก่นักเรียน

น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในคาบเรียนทักษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง