ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565
งานยุทธศาสตร์
21 กรกฎาคม 2565
3
0
0

วันที่ 12 ก.ค. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ และนายทรงพล  หาญศิริมีชัย พลังงานจังหวัดลำพูน เป็นเลขานุการคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ปี 2565 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
2 เมษายน 2564
32
ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 สำหรับผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12

Hover Icon
11 พฤษภาคม 2564
6
การใช้ไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน

การใช้ไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน

Hover Icon
2 พฤษภาคม 2565
10
การประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2565

การประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2565