ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 42.46

แก็สโซฮอลล์ 95 35.05

แก็สโซฮอลล์ 91 34.78

แก็สโซฮอลล์ อี 20 33.34

แก็สโซฮอลล์ อี 85 32.54

ดีเซล 34.94

EnergyStat.diesel_B7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 43.66

Hover Icon
ตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจฐานรากของตำบลน้ำดิบและตำบลบ้านปวง

น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำจังหวัดลำพูน ให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกรในการสมัครขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ รถลากจูง 3,060 วัตต์ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตรวจสอบพื้นที่ ณ พื้นที่ตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน จำนวน 3 กลุ่ม และ ตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน จำนวน 3 กลุ่ม

5 สิงหาคม 2565
2
Hover Icon
อบรมถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจด้านพลังงานแก่นักเรียน

น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในคาบเรียนทักษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

5 สิงหาคม 2565
3
Hover Icon
ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 12 ก.ค. 2565 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

21 กรกฎาคม 2565
6
Hover Icon
เปิดรับข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2566 จังหวัดละ 10 ล้านบาท ส่งใบสมัครที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

21 กรกฎาคม 2565
121
Hover Icon
การประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2565

การประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2565

2 พฤษภาคม 2565
12
ดูทั้งหมด
Hover Icon
อบรมถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานแก่นักเรียน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนจัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานในคาบเรียนทักษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

27 พฤษภาคม 2565
24
ดูทั้งหมด
Hover Icon
โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ) ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (พฤษภาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น ”เป๋าตัง” เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

2 พฤษภาคม 2565
8
Hover Icon
ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 สำหรับผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12

2 เมษายน 2564
40
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน