ภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน

2. กำกับดูและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

3. กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

4. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

5. ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

6. จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย