เปิดรับข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566
งานยุทธศาสตร์
21 กรกฎาคม 2565
31
0
0
Post Content Image

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจ ฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงิน : จังหวัดละ 10 ล้านบาท
กลุ่มเป้าหมาย :
1. เกษตรกร
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้, โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่สายส่งไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง (Off Grid) มากกว่ารัศมี 5 กิโลเมตร
ขั้นตอนการสมัคร :
1. กลุ่มเป้าหมายดาวโหลดใบสมัคร ที่ shorturl.at/moU15
กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบ ส่งใบสมัครไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) หน่วยงาน ส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนทาง saraban_lamphun@energy.go.th ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ https://project.enconfund.go.th วันที่ 1-30 กันยายน 2565
4. กรณีสมัครระบบสูบน้ำแบบรถเข็น, แบบลากจูง, แบบผิวดิน ต้องขอเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 หนังสือรับรองการรวมกลุ่มเกษตรกร
4.2 หนังสือรับรองปริมาณน้ำที่มีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปี
ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือรับรองได้ที่ https://shorturl.asia/ysFjW
5. กรณีสมัครเทคโนโนยีที่เป็นงานก่อสร้าง เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโรงเรือน ต้องแนบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง
ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือได้ที่ https://shorturl.asia/ysFjW
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-553425, 053-553358

เทคโนโลยีที่สนับสนุน
1. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล
เกษตรกรรวมกลุ่ม 7 ราย พื้นที่เกษตรรวม 15 ไร่
1.1 แบบตั้งพื้น
1.2 แบบหอถังสูง
2. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
2.1 แบบรถเข็น เกษตรกรรวมกลุ่ม 3 ราย
2.2 แบบลากจูง เกษตรกรรวมกลุ่ม 4 ราย
3. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน
เกษตรกรรวมกลุ่ม 15 ราย พื้นที่เกษตรรวม 150 ไร่
4. ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์
4.1 ขนาด 2x2 เมตร
4.2 ขนาด 3x4 เมตร
4.3 ขนาด 6x8.2 เมตร
4.4 ขนาด 8x12.4 เมตร
4.5 ขนาด 8x20.8 เมตร
5. เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
5.1 เตามณฑล 1 กระทะ
5.2 เตามณฑล 2 กระทะ
5.3 เตานาชุมเห็ด
5.4 เตาร้อยเอ็ด
5.5 เตาเศรษฐกิจประยุกต์
5.6 เตารวมใจ
5.7 เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดและตู้อบ
6. ชุดครอบและหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง
7. ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย
7.1 แบบ Covered lagoon
7.2 แบบบ่อรางคอนกรีต
7.3 แบบ CSTR
8. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น
8.1 ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 4 kW สำหรับกำลังไฟฟ้ารวมระบบทำความเย็นไม่เกิน 3 kW
8.2 ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 6 kW สำหรับกำลังไฟฟ้ารวมระบบทำความเย็นไม่เกิน 4 kW
8.3 ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 10 kW สำหรับกำลังไฟฟ้ารวมระบบทำความเย็นไม่เกิน 6.5 kW
9. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid)
9.1 ประเภทโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน
1) ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 5 kW แบตเตอรี่ลิเธียมไม่น้อยกว่า 50 kWh
2) ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 7.5 kW แบตเตอรี่ลิเธียมไม่น้อยกว่า 75 kWh
3) ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 10 kW แบตเตอรี่ลิเธียมไม่น้อยกว่า 98 kWh
9.2 ประเภทชุมชนพึ่งพาตนเอง (Mini Grid)
1) ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 12 kW แบตเตอรี่ ลิเธียมไม่น้อยกว่า 134 kWh
2) ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 20 kW แบตเตอรี่ ลิเธียมไม่น้อยกว่า 224 kWh
3) ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 40 kW แบตเตอรี่ ลิเธียมไม่น้อยกว่า 447 kWh
4) ขนาดแผงโซลาเซลล์ไม่น้อยกว่า 600 W แบตเตอรี่ ลิเธียมไม่น้อยกว่า 120 Ah

::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::
::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
2 เมษายน 2564
32
ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 สำหรับผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12

Hover Icon
11 พฤษภาคม 2564
6
การใช้ไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน

การใช้ไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน

Hover Icon
2 พฤษภาคม 2565
10
การประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2565

การประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2565